Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Аналіз  роботи  методичного обєднання вчителів

природничо-математичного циклу 2016-2017 н.р.

        Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

    Нажаль, психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, часом нездатні самостійно розв'язувати проблеми, мислять стандартно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Розв'язання зазначеної проблеми вимагає якісно нового підходу до виховання та навчання молоді — орієнтація  навчально−виховного процесу на розвиток творчих здібностей особистості.

   У 2016−2017 н.р. МО  вчителів  природничо−математичного циклу розпочало  працювати над проблемною темою «Самореалізація особистості шляхом впровадження проектних технологій навчання».  

                 Головні напрями роботи за 2016/2017 н.р.

       Головною метою методичної роботи вчителів  природничо-математичних наук є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання :

 • впровадження проектних технологій навчання, використання найбільш  доцільних форм і методів навчання;
 • забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках  хімії, інформатики , біології, географії, фізики,  математики, фізкультури та трудового навчання;
 • розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
 • організація екологічного виховання учнів.
 • вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.
 • Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках;
 • Застосування інтерактивних методів навчання;
 • Використання нетрадиційних способів перевірки досягнень учнів та закріплення пройденого матеріалу;
 • Апробація і введення нових освітніх технологій і систем;
 • Інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру;
 • створення найкращих умов для самостійного вибору професійного шляху учнями, але з урахуванням прогресивних змін у суспільстві.
 • розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).
 • участь в атестації педагогічних працівників.

Система освіти методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу спирається на такі головні напрями:

 • Підвищення науково-теоретичної підготовки учителів природничо-математичного циклу.
 • Удосконалення методичної підготовки:
  • опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;
  • підвищення якості навчально-виховного процесу;
  • організація позакласної роботи з предметів;
  • організація самоосвіти вчителів ;
  • організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.

Організаційна робота

                          Обговорили і затвердили план роботи на 2016-2017 н. р.

  • Періодично контролювали виконання навчальних програм природничо-математичного циклу.
  • Здійснювали контроль за проведенням вчителями уроків та позакласних заходів, контролювали роботу кабінетів та надавати методичну допомогу вчителям.
  • Склали графік проведення відкритих уроків.
  • Провели анкетування вчителів  з метою виявлення проблемних питань, пропозицій до складання плану роботи МО.
  • Склали графік консультацій і підготовки до зовнішнього незалежного тестування та підсумкової державної атестації.

Метод проектів як засіб підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу

      Науково-методична робота здійснювалася за такими напрямками:

• створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої і профільної природничо-математичної підготовки;

• забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей;

• формування у випускника школи наукового світогляду у галузі природничо-математичних дисциплін з метою забезпечення його свідомого професійного самовизначення;

• відбір і структурування навчального матеріалу на засадах інтеграції та диференціації;

• запровадження сучасних навчальних технологій;

• забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною.

          На початку 2016-2017н. р.  спланували роботу МО вчителів природничо-математичного циклу, де передбачено орієнтацію на інноваційні та проектні технології, інтерактивні методи підготовки та проведення уроків та позакласних заходів. Успішній роботі за цим напрямком сприяли відкриті уроки та виховні заходи, які проводились учителями  методичного обєднання. 

         Учні гімназії брали участь у міжнародних інтерактивних конкурсах предметів природничо-математичного циклу: «Кенгуру» (математика), «Бобер»  (інформатика), «Колосок» (біологія),  «Левеня» (фізика).

         Позитивним в роботі вчителів методичного об’єднання є використання  в своїй роботі інтерактивних технологій навчання. Вчителі вдало використовували інтерактивні форми і методи навчання: мозковий штурм, робота в групах і парах, відкритий мікрофон, були проведені нестандартні уроки.     

          Залучення учнів до спільної роботи, організації та проведення заходів мають велике значення. Правильна організація роботи з дітьми в позаурочний час – запорука успіху вчителя і вихованця, тільки спільними зусиллями можна отримувати бажаний кінцевий результат.

Вчителі працюють з методичною літературою, впроваджують інноваційні  ьа проектні технології на своїх уроках. Під час проведення уроків вчителі застосовують мультимедійну дошку, створюють презентації до уроків.

       З метою розвитку пізнавальних інтересів учнів та підготовки їх до предметних олімпіад вчителі додатково працюють з обдарованими дітьми. 

        Вчителі щорічно поповнюють матеріальну базу навчально-методичними посібниками, дидактичним матеріалом, наочними посібниками, постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня.

         Недоліками в роботі МО вчителів  природничо-математичного циклу у 2016-2017 навчальному році є недостатнє відображення роботи вчителів у газетах і журналах, зниження результативності виступів учнів на предметних олімпіадах порівняно з попередніми роками.